Declining LFO by Ricardo di Lago

Mechanical sounding, Hi to low speed LFO.